Land for sale - Warszawa, Rembertów

We are sorry, but this offer is not valid at the moment.

Details


 • City
 • Warszawa
 • District
 • Rembertów
 • Area
 • 2863 m2
 • Price
 • 1 717 800 zł
 • Price (USD)
 • $436,000 USD
 • Price / m2
 • $160 USD

Description


(Polish) Doskonale usytuowana działka w Rembertowie, posiadająca dostęp do wszystkich mediów z kanalizacją włącznie.

Dojazd asfalt, przystanek autobusowy przy działce, stacja kolejowa Mokry Ług - 500 m od działki. Aktualnie już otwarty przejazd ul. Czwartaków do ul. Żołnierskiej, na ukończeniu węzeł Żołnierska/Marsa.

Możliwość zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej - dopuszczona również zabudowa pod usługi. Dla jednostki terenowej :

1. Przeznaczenie terenu:1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna -obejmująca tereny działek, na których znajdują się i mogą być realizowane budynki mieszkalne jednorodzinne oraz. dojścia, podjazdy, podwórza, budynki gospodarcze i garaże, wraz z ogrodami przydomowymi i zewnętrznymi urządzeniami infrastruktury technicznej, a także dopuszczone towarzyszące usługi;

2) dopuszczalne: usługi -bez przesądzania ich profilu, spełniające warunki określone w § 2 pkt. 19, realizowane jako odrębne budynki lub jako wbudowane w budynki mieszkalne
.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej -50%, tylko dla działek o powierzchni mniejszej niż 600 m2-40%;

2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowanej dla działek o powierzchni powyżej 1000 m2-30%;

3) maksymalna wysokość zabudowy -12 m;

4) zasady tworzenia nowych działek budowlanych zgodnie z § 11, z tym że minimalna wielkość nowo wydzielanej działki pod zabudowę jednym budynkiem mieszkalnym (segmentem) -500 m2;

5) możliwość przebudowy i rozbudowy, w tym nadbudowy istniejących budynków, z wykluczeniem zamiany dachu spadzistego na płaski;

6) możliwość sytuowania zabudowy tylko w układzie wolnostojącym i bliźniaczym;

7) linie zabudowy według rysunku planu;

8) dla towarzyszących budynków usługowych: powierzchnia użytkowa nie większa niż 80 m2, maksymalna wysokość zabudowy -10 m;

9) obowiązek realizacji dachu spadzistego;

10) warunki realizacji zabudowy bezpośrednio przy granicy działki zgodnie z § 9 ust. 3;

11) zakaz realizacji wolnostojących budynków gospodarczych;

12) możliwość realizacji wolnostojących i przybudowanych budynków garażowych o powierzchni zabudowy nie większej niż 40 m2;

13) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 8 ust. 5;

14) realizacja reklam i znaków informacyjno -plastycznych zgodnie z § 5 ust. 3.3. Lokalne ograniczenia i wymagania szczególne dla zabudowy i zagospodarowania terenu:nie występują.4. Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną:zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków oraz wód opadowych i roztopowych, zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, ciepło, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów -zgodnie z § 13.5. Ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:urządzanie miejsc parkingowych zgodnie z § 12 ust. 4pkt 1

Cena do negocjacji.

Agent


Małgorzata Miller-Fukuda
+48 (22) 331 07 86
info@miller-fukuda.pl

Contact

You will receive a PDF document with this property details.